เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย ,
จ.เชียงใหม่ 50290

053-875400-07
Fax 053-875408

infocomm MJU Channel

คลังวิดีโอคณะสารสนเทศและการสื่อสาร. ม.แม่โจ้

รวบรวมผลงานวิดีโอ เช่น เกษตรเชิงนิเวศ / Maejo innovation / การสื่อสารดิจิทัล / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / วัฒนธรรมดิจิทัล / ชีวิตและแผ่นดิน

Watch All Videos

หลักสูตร การสื่อสารดิจิทัล

- การสื่อสารดิจิทัลคือ กระบวนการใช้ทักษะในการวิเคราะห์ผู้รับสาร ออกแบบสาร อย่างดึงดูดใจ มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้สื่อร่วมสมัย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่มีปฏิสัมพันธ์การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทั้งการผสมผสานข้อความ ภาพ เสียง ให้บังเกิดผลต่อผู้รับสารดังที่ผู้ส่งสารตั้งใจ - การสื่อสารดิจิทัล จึงรวมทั้งการสร้างระบบคิด การผลิต/การสร้างสาร การถ่ายทอดและการสร้างผลกระทบต่อผู้รับสาร

Start NOW

สาส์นจากผู้ก่อตั้งคณะฯ

สมรรถวิสัยทางการสื่อสารดิจิทัล เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคนในศตวรรษที่ 21 - การให้การศึกษาด้านสื่อสารดิจิทัลที่แม่โจ้นั้น มุ่งเน้นการบ่มเพาะสู่การศึกษาที่แท้จริง คือการมีอิสรภาพจากอวิชชา เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
ผู้ก่อตั้งคณะฯ

ผลงานคณะฯ