เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday134
mod_vvisit_counterYesterday87
mod_vvisit_counterThis week374
mod_vvisit_counterLast week454
mod_vvisit_counterThis month1492
mod_vvisit_counterLast month1570
mod_vvisit_counterAll days248624
[Start : 24 February 2011]


ข้้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขต/คณะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

ชื่อภาษาอังกฤษ           :  Master of Arts Program in Digital Communications

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :  ศศ.ม. (การสื่อสารดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Master of Arts (Digital Communications)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.A. (Digital Communications)

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

-

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก  แบบ ก 1  36 หน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก 2  36 หน่วยกิต

แผน ข                        36 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้านักศึกษา

รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- อาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

- นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- ประกอบอาชีพอิสระ